XARXAPROD – Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya

Què ès Xarxaprod?

Xarxaprod, xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya, és una associació́ sense ànim de lucre creada l’any 2009. Els membres de Xarxaprod són entitats, projectes o plataformes tant públiques com privades que ofereixen recursos, mitjans i suport als processos de la creació i la producció́ en l’àmbit de la creació́ contemporània.

Des dels seus inicis, Xarxaprod impulsa iniciatives i projectes que faciliten la comunicació entre tots els seus membres per tal d’optimitzar recursos, fomentar el transvasament de coneixement especialitzat i l’intercanvi de programes, així com l’enfortiment del teixit cultural, amb especial cura del territori, i les iniciatives fora les grans urbs del país.

Visió

Xarxaprod vol esdevenir un lobby de centres de creació i producció a Catalunya, però també ser un representant estatal i internacional del sector. La Xarxa vol treballar per defensar la creació contemporània en aquest país, i alhora ser una plataforma que representi Catalunya a l’exterior.

Missió

Xarxaprod és un espai de representació davant les administracions públiques del sector de la creació i la producció contemporània catalana, alhora que és una xarxa on els professionals puguin compartir coneixements, experiències i recursos,  que serveixin per enfortir el teixit productiu el país.

Consulta el document de presentació!  

Objectius

  –  Representar les necessitats i inquietuds dels centres de la creació i producció de Catalunya per a contribuir al desenvolupament i professionalització del sector.

–  Buscar l’eficiència dels centres: compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu a disposició́ de creadors/res. Aquest treball conjunt de la xarxa és primordial per impulsar i cohesionar el sector de la creació.

–  Buscar sinergies i crear aliances entre els centres públics, privats, l’administració i altres agents culturals del sector per enfortir el sector de la creació. Xarxaprod treballa també amb altres entitats professionals com PAC, ACCA, Galeristes, APDG o Professionals de la Dansa, entre d’altres.

–  Ser un espai on els creadors i creadores puguin localitzar els suports a la creació i producció del país.

– Fomentar la relació́ entre els creadors/res i el públic general: Obrir els espais de creació a la ciutadania: explicar-nos com a Xarxa quina és la feina que realitzen els centres de creació i producció contemporània als públics generals. Apropar i normalitzar a la societat la feina que duen a terme els creadors/res

– Treballar pel compliment de l’Agenda 2030 des del sector de la creació. Creiem que la cultura ha de ser un espai actiu amb la ciutadania, per tant ha de participar en les millores socials futures com la resta dels sectors. Tenim especial cura per fomentar la sostenibilitat, la inclusió i l’accessibilitat a tots els centres que conformen la Xarxa.

–  Visibilitzar la tasca que realitza  el sector dels centres de creació i producció  a Catalunya, i la seva importància per a tenir un teixit de creadors professionals i amb recursos per a realitzar les produccions que es realitzen al país.  Tenim especial cura amb les zones rurals fora de  zones metropolitanes.